Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2010 tot en met 2013 aanslagen inkomstenbelasting opgelegd. Over de jaren 2010 en 2011 zijn tevens vergrijpboetes opgelegd van respectievelijk  €  1.342 en € 1.414.

Belanghebbende verricht voor de werkmaatschappij werkzaamheden, waaronder het voeren van de administratie, de planning en het ad hoc verrichten van koeriers- en postservicediensten (hoofdactiviteit van de werkmaatschappij). Uit een boekenonderzoek is naar voren gekomen dat de werkmaatschappij aan belanghebbende in de jaren 2010 tot en met 2013 een bestelbus ter beschikking heeft gesteld die privé mocht worden gebruikt. Een kilometeradministratie ontbreekt.

In geschil is onder meer of de vergrijpboetes van 25% terecht en tot het juiste bedrag zijn opgelegd.

Ten aanzien van de boete over 2010 is het Hof – met de Rechtbank – van oordeel dat het voor belanghebbende (als ondernemer) bekend had moeten zijn dat bij het ter beschikking stellen van een auto, een sluitende kilometeradministratie moet worden bijgehouden om het privégebruik aan te tonen. Belanghebbende kan in ernstige mate worden verweten dat hij ervan is uitgegaan dat met het niet aangeven van het voordeel wegens privégebruik auto te weinig belasting zou worden geheven. Het Hof acht de boete ook passend en geboden wegens grove schuld.

De Rechtbank heeft de boete over 2011 vernietigd. Naar het oordeel van het Hof heeft de inspecteur in hoger beroep terecht aangevoerd dat de Rechtbank ten onrechte ervan is uitgegaan dat belanghebbende, door loon van de BV aan te geven dat boven het privégebruik auto uitgaat, daarmee tevens het privégebruik auto van de door de BV aan hem ter beschikking gestelde auto heeft aangegeven in 2011. Het Hof stelt vast dat dit niet het geval is.

Belanghebbende heeft de terbeschikkingstelling en het privégebruik in het geheel niet in zijn aangifte vermeld. Belanghebbende heeft het standpunt ingenomen dat er geen privégebruik was. Het Hof is echter van oordeel dat wel degelijk sprake is van een privégebruik en het oordeel van de Rechtbank, dat de bijtelling geacht moet worden in het aangegeven loon te zijn begrepen, wordt niet gesteund door de feiten. De Rechtbank had de boete voor het jaar 2011 niet mogen vernietigen.

Het Hof acht een boete van 25% wegens grove schuld voor het jaar 2011 passend en geboden.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:2749