Op 16 februari 2017 heeft het HvJ EU een driewielig motorvoertuig genaamd RD Spyder RS-S 990 SM5 DR 12 EUR (hierna: Spyder) ingedeeld onder GN-code 8703. (Zie hieromtrent onze SpotOn van 27 februari 2017: https://www.debontspoton.nl/douane/hvj-eu-beantwoordt-vraag-hof-amsterdam-over-indeling-driewielig-motorvoertuig/) Het HvJ EU was van oordeel dat:

“De gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief‑ en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, in de versie ervan die voortvloeit uit uitvoeringsverordening (EU) nr. 927/2012 van de Commissie van 9 oktober 2012, moet aldus worden uitgelegd dat een driewielig voertuig als in het hoofdgeding, dat is uitgerust met banden die zijn vervaardigd voor driewielige motorrijwielen maar lijken op die voor automobielen, wordt bediend door middel van een stuurstang en is voorzien van een stuurinrichting die is gebaseerd op het Ackerman-principe, onder post 87.03 van deze nomenclatuur valt.”

Daarnaast was het HvJ EU van oordeel dat er geen feiten en omstandigheden waren die de geldigheid van verordening nr. 301/2012 aantasten. Het Hof Amsterdam kwam tot de conclusie dat gelet op de cilinderinhoud van 998 cm3 en gelet op het feit dat het een nieuw voertuig betreft, indeling dient plaats te vinden onder GN-post 8703 21 90.

Het Hof Amsterdam oordeelde dat het hoger beroep ongegrond is en dat de uitspraak van de Rechtbank dient te worden bevestigd.

Gerechtshof Amsterdam, 18 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1893

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:1893