Betrokkene is openbaar accountant en had de opdracht om de jaarrekening van appellanten samen te stellen. Naar aanleiding van liquiditeitsproblemen was er in september 2012 een gesprek tussen betrokkene en appellanten over de situatie waarin de mogelijke verkoop van een pand werd besproken. Dit pand is oktober 2013 verkocht. Nadien is tegen betrokkene een klacht ingediend die door de Accountantskamer ongegrond is verklaard. Appellanten hebben hoger beroep ingesteld.

De klacht houdt in dat betrokkene onvoldoende zorgvuldig zou hebben gehandeld doordat hij tijdens de onderhandeling over de verkoop van het pand appellanten niet heeft geattendeerd over de mogelijke financiële consequenties van het vervroegd aflossen van de hypotheek. De centrale vraag in hoger beroep is of betrokkene dienaangaande een zorgplicht had jegens appellanten.

Het College stelt dat de zorgplicht van de accountant voortvloeit uit het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid (artikel A-100.4, onder c, van de Verordening gedragscode). De zorgplicht van de accountant beperkt zich niet tot de zuiver juridische formulering van zijn opdracht. Indien de accountant buiten het kader van zijn opdracht risico’s signaleert, kan hij gehouden zijn om te waarschuwen en/of ongevraagd advies te geven.

Blijkens de opdrachtbevestigingen had betrokkene als opdracht het samenstellen van de jaarrekeningen van appellanten. Het College stelt vast dat de kwestie van de verkoop van het pand in het gesprek in september 2012 aan de orde is geweest in het kader van het aanpassen van de beginbalans 2013. Uit de stukken blijkt niet dat het pand daarvoor onderwerp van gesprek is geweest, of dat betrokkene anderszins een taak heeft gehad bij de advisering van appellanten over de verkoop van het pand. Onder deze omstandigheden rijkt de zorgplicht van betrokkene niet zo ver dat hij appellanten uit eigen beweging had moeten waarschuwen over de financiële consequenties van het vroegtijdig aflossen van de hypotheek.

Het College verklaart het hoger beroep ongegrond.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, ECLI:NL:CBB:2017:48

https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:CBB:2017:48