Onderzoeken FIOD en BFT
De FIOD heeft twee notarissen en één oud-notaris gehoord vanwege het niet melden, onjuist melden of te laat melden van ongebruikelijke transacties bij vermoedelijke fraudezaken. De (oud-) notarissen zouden betrokken zijn bij meerdere aandelenoverdrachten waarbij rechts-personen voor één euro werden overgedragen aan een vermoedelijke katvanger. De onderne-mingen zouden juist voor de overdracht zijn leeggehaald. In een aantal gevallen ging het steeds om dezelfde katvanger, namelijk een stichting. Volgens het bericht hadden de notarissen de ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), maar deden dit niet, onjuist of te laat.

Daarnaast is een medewerker van een accountantskantoor door de FIOD gehoord. Het accoun-tantskantoor heeft mogelijk vijf ongebruikelijke transacties te laat gemeld.

Ten slotte maakt het bericht nog melding van vier onderzoeken bij andere notariskantoren door het BFT. Het BFT heeft deze vanwege bijzondere aandelenoverdrachten. Het BFT zou van de Belastingdienst enkele specifieke signalen hebben ontvangen over opmerkelijke aandelen-overdrachten (wederom zou sprake zijn geweest van veelal één euro transacties of andere bijzonderheden zoals o.a. het niet deponeren van jaarstukken). Het BFT voert risicogerichte onderzoeken uit om te beoordelen hoe de betrokken notarissen daarbij invulling hebben gege-ven aan hun beroeps- en gedragsregels en aan de verplichtingen uit hoofde van de Wwft. De onderzoeken van het BFT zijn complementair aan de onderzoeken die plaatsvinden in het kader van het Niet-Melders Project.

Faillissementsfraude als toezichtsthema
Het BFT heeft ten aanzien van de Wwft als toezichtsthema voor 2016 onder meer faillisse-mentsfraude. Naast de rol voor de notaris wordt ook de betrokkenheid van andere instellingen, zoals administratiekantoren, belastingadviseurs en accountants bij (het voorkomen van) faillis-sementsfraude onderzocht.

Project Niet-Melders
Alle onderzoeken maken deel uit van het ‘niet-melders project’. Dit is een gezamenlijk project van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, de Politie, de FIU-NL, BFT, Belas-tingdienst Toezicht Wwft, De DNB, de AFM en het OM. Het project heeft als doel de naleving van de regels van de Wwft te verbeteren. Ieder half jaar wordt in het kader van het project Niet-Melders een aantal zaken opgepakt. De aanpak in combinatie met voorlichting heeft vol-gens het bericht inmiddels ook geleid tot significant meer en betere meldingen van ongebrui-kelijke transacties bij de FIU.

Aanpak witwassen prioriteit
De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid. Banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers moeten ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. De FIU beoordeelt vervolgens of de onge-bruikelijke transactie verdacht is. Indien de transactie als ‘verdacht’ wordt aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst. Indien instellingen verzuimen ongebruikelijke transacties te melden of wanneer zij dit (opzettelijk) te laat doen, dan kunnen zij daarvoor worden beboet of worden vervolgd.

Bron:
Nieuwsbericht Openbaar Ministerie, 23 mei 2016

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@94507/gezamenlijke-aanpak/