Recent heeft de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: ‘FIU-Nederland’) het jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Het totale bedrag aan verdachte transacties waarover FIU-Nederland melding heeft gekregen is gestegen van circa € 2 miljard naar ruim € 4,6 miljard. Het totaal aantal gemelde transacties is met 25% gestegen naar 417.067. Het aantal transacties dat als ‘verdachte transactie’ werd bestempeld is met 31% gestegen naar 53.533.

Een nadere analyse van de gepubliceerde cijfers laat evenwel zien dat de stijging van het aantal verdachte transacties niet voor elke sector geldt. Uit het overzicht in het jaarverslag (bijlage I – kengetallen) blijkt dat voornamelijk betaaldienstverleners en handelaren meer meldingen hebben gedaan. Bij betaaldienstverleners is het aantal gemelde transacties dat als verdacht werd bestempeld zelfs gestegen van 36.896 in 2014 naar 47.775 in 2016, hetgeen de stijging voor een groot deel verklaart.

In de vrije beroepsgroepen valt op dat het aantal verdachte transacties vrij constant is. Bij advocaten, belastingadviseurs en notarissen zijn er nauwelijks verschillen op te merken in het aantal verdachte transacties van 2014 tot 2016. Alleen bij accountants ziet men in 2015 een uitschieter. In dat jaar werden er 160 extra verdachte transacties gemeld ten opzichte van het jaar daarvoor, een stijging van zo’n 50%. In 2016 was het aantal melding echter weer terug op het niveau van 2014.

FIU-Nederland heeft in 2016 op basis van eigen onderzoeken en gerichte informatieverzoeken van opsporingsdiensten in totaal 2.697 strafdossiers opgesteld. Het gros van deze dossiers wordt gekenmerkt door witwassen (36%), fraude (17%) en financiering van terrorisme (20%). FIU-Nederland levert dergelijke dossiers hoofdzakelijk aan ten behoeve van de nationale politie en de FIOD.

Het hoofd van FIU-Nederland benadrukt dat de enorme stijging vooral indicatief is voor de steeds grotere inspanning van meldingsplichtigen en toezichthouders en niet te wijten is aan een daadwerkelijke stijging in criminaliteit.

http://nos.nl/artikel/2174792-bedrag-meldingen-verdachte-transacties-verdubbeld-naar-4-6-miljard.html

https://www.fiu-nederland.nl/sites/www.fiunederland.nl/files/fiu_jaaroverzicht_2016.pdf