Vanaf 2013 controleerde de Belastingdienst intensiever op het niet suppleren van te weinig voldane BTW. Bij deze controles wordt gewerkt met het beleid “Actie balansschulden omzetbelasting”. Dit beleid hield in het kort in dat een verzuimboete van (slechts) 10% werd opgelegd wanneer een belastingplichtige een naheffingsaanslag BTW van minder dan € 50.000 kreeg in het kader van dit project. De Belastingdienst zette de “actie balansschulden” in om ondernemers alsnog suppleties voor de BTW te laten indienen over oude jaren. Door te eisen dat belastingplichtigen hun balanspositie BTW moesten specificeren in hun winstaangiften (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting), kreeg de Belastingdienst een middel in handen om te beoordelen of belastingplichtigen achterstand hadden in de nog te suppleren BTW. Dit beleid is per 1 maart 2017 beëindigd.

Met ingang van 1 maart 2017 geldt voor suppleties weer ‘gewoon’ het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. Bij een vrijwillige verbetering wordt geen boete opgelegd als het alsnog te betalen bedrag niet hoger is dan € 20.000 en ook niet meer dan 10% van de betaalde BTW.
Als de belastingplichtige niet voldoet aan zijn actieve meldplicht (suppletie) kan hij geconfronteerd worden met een samenloop van (vergrijp)boeten: (1) een boete in verband met te laat betalen, (2) een boete vanwege een onvolledige aangifte en/of (3) een boete vanwege het niet-melden. Ingeval van samenloop wordt de hoogte van het totaal aan boeten wel gemaximeerd tot het maximum van de hoogste beboetbare gedraging. Deze samenloop gold tijdens de Actie balansschulden BTW overigens ook al voor belastingplichtigen met achterstallige suppleties van meer dan € 50.000.

Belastingdienst 20 februari 2017

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/btw_aangifte_over_2016_corrigeren_voor_1+april_2017