Klager heeft een bedrijfspand overgenomen van zijn ouders en verwijt een accountant dat hij niet heeft opgemerkt dat er dubbel voor is betaald. In de jaarrekening stond namelijk de hypothecaire lening van een woning en het aangebouwde bedrijfspand apart op de balans. Volgens klager had de accountant deze dubbele melding moeten zien. Een RA (betrokkene) werd in een civiele procedure door de kantonrechter aangesteld om deze kwestie te onderzoeken. Hij kwam tot de conclusie dat de accountant geen volledig verwijt treft, omdat hij niet was betrokken bij de bedrijfsoverdracht. De kantonrechter nam het deskundigenrapport over en klager verloor de zaak.

Bij de Accountantskamer stelt klager zich op het standpunt dat het deskundigenrapport had moeten vermelden dat de accountant de dubbele melding wel degelijk had moeten zien. Hierdoor heeft betrokkene de Rechtbank op het verkeerde been gezet.

Volgens de Accountantskamer heeft te gelden dat de opdracht aan de accountant een samenstellingsopdracht betrof. Op grondslag daarvan is een accountant verplicht de samenstellingswerkzaamheden met deskundigheid en zorgvuldigheid uit te voeren en mag hij, wanneer hij constateert, althans behoort te constateren, dat de aan hem verstrekte gegevens onjuist, onvolledig of anderszins onbevredigend zijn, deze gegevens niet zonder meer verwerken. In dat geval dient de accountant nadere inlichtingen in te winnen en verkregen informatie en ontvangen toelichtingen te verifiëren. Dit heeft de accountant niet gedaan. De Accountantskamer komt tot de conclusie dat het rapport van betrokkene de tuchtrechtelijke toets der kritiek niet kan doorstaan.

Betrokkene heeft aldus in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid. De Accountantskamer acht de maatregel van waarschuwing passend en geboden. Daarbij is meegewogen dat zeker niet kan worden uitgesloten dat klager van de falende benadering van betrokkene van het in het kader van een samenstellingsopdracht uit te voeren nader onderzoek en zijn rapportering daaromtrent aanmerkelijk (procedureel) nadeel heeft ondervonden.

Bron

De Accountantskamer 23 september 2016, ECLI:NL:TACAKN:2016:97

http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI__NL__TACAKN__2016__97