Tot en met september 2015 kan gereageerd worden op de per 24 juli 2015 gepubliceerde nieuwe concept handreiking van de NBA. De handreiking ‘Corruptierisico’s, accountant, wat nu?’ biedt de accountant aanknopingspunten om risico’s van corruptie te onderkennen in de risicoanalyse en planningsfase van de controle van de jaarrekening en om invulling te geven aan verdere daaruit voortvloeiende noodzakelijk geachte controlewerkzaamheden. Deze handleiding houdt verband met de WWFT.

Bij corruptie gaat het om handelingen die verband houden met het doen van een gift of een belofte om de ander (een ambtenaar of een privaatrechtelijke partij) te verleiden iets te doen of na te laten. Bij zogenaamde ongeoorloofde ‘facilitation payments’ gaat het om betalingen van kleinere bedragen om geoorloofde handelingen te versnellen. Bij een aanwijzing of indien daadwerkelijk sprake is van corruptie dient de accountant ook te evalueren of sprake is van een ongebruikelijke transactie zoals bedoeld in de WWFT. Veel van de signalen die kunnen duiden op een verhoogd risico van corruptie (‘red flags’) komen namelijk overeen met de ‘red flags’ die kunnen duiden op witwassen. Bij corruptie is dan ook veelal sprake van witwassen, witwassen is echter een breder begrip dan corruptie. Het feit dat facilitation payments die voldoen aan de factoren zoals beschreven in het geldende vervolgingsbeleid van het OM niet vervolgd worden, doet er niet aan af dat deze facilitation payments mogelijk als ongebruikelijke transacties moeten worden aangemerkt.

Website NBA

https://www.nba.nl/Documents/Praktijkhandreikingen/Consultaties%20praktijkhandreikingen/NBA-handreiking%20-113x-Corruptierisicos-accountant-wat-nu.pdf