Op 7 november komt de De Raad Economische en Financiële Zaken (hierna: Ecofin) bijeen voor overleg over door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen op het gebied van modernisering en vereenvoudiging van de btw voor grensoverschrijdende e-commerce en de aanpak van concurrentienadelen voor EU-leveranciers.

De verschillende nationale btw-stelsels vormen immers een belemmering voor ondernemers die zich vanwege grensoverschrijdende ondernemingsactiviteiten begeven op de interne markt. De door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen inzake e-commerce dienen het opereren binnen de digitale interne markt door middel van modernisering en vereenvoudiging dan ook te vergemakkelijken.

In het kader van de voorgenomen vereenvoudiging wordt allereerst voorgesteld om de Mini-One-Stop-Shop (hierna: MOSS) uit te breiden. Door de vermelde regeling uit te breiden wordt het voor meer ondernemers die Business-to-Consumer (hierna: B2C) presteren aan Europese particulieren, mogelijk om zich ter zake van de verschuldigde btw in één land te registreren. Vanuit die ene lidstaat kunnen deze ondernemers dan btw afdragen met betrekking tot hun gehele Europese omzet. Hiermee komt voor deze ondernemers een einde aan de verplichting tot registratie in iedere afzonderlijke lidstaat alwaar hun particuliere afnemers zich bevinden. Daarnaast is een extra tegemoetkoming geopperd ten behoeve van ondernemers die in andere lidstaten B2C prestaties verrichten, waarvan de omvang zich beperkt tot een totale waarde van maximaal € 10.000 per jaar. De tegemoetkoming ziet erop dat deze groep ondernemers over hun omzet voortaan in de eigen lidstaat btw mogen afdragen tegen het binnenlandse tarief.

Voorts wordt in het kader van de te bestrijden concurrentienadelen voor Europese leveranciers voorgesteld om de btw-vrijstelling, zoals deze geldt voor leveranciers uit derde-landen ter zake van leveringen aan Europese consumenten met een waarde beneden de € 23, te laten vervallen. De vermelde afschaffing maakt een einde aan de benadeling van Europese leveranciers en voorziet zo in het creëren van een level playing field. Europese leveranciers zijn immers op grond van de huidige situatie reeds verplicht btw af te dragen over dergelijke prestaties.

Tenslotte wordt voorgesteld dat niet Europese ondernemers voortaan gebruik kunnen maken van de One-Stop-Shop regeling ter zake van afstandsverkopen buiten de Europese Unie van goederen met een waarde beneden de € 150. Ter voorkoming van dubbele heffing wordt bij opgaaf van een geldig OSS-nummer de invoer dan niet belast met btw.

Aangezien Nederland voorstander is van het uitgangspunt om btw-belemmeringen weg te nemen bij e-commerce, steunt Nederland het besproken voorstel.

Min. v. Fin. 30 oktober 2017 2017-0000207721.