Naar aanleiding van vragen over de aanpak van btw-carrouselfraude heeft de staatssecretaris van Financiën een Kamerbrief opgesteld. Een deel van de vragen heeft betrekking op de uitzending van Zembla van 24 oktober 2016, waaruit zou blijken dat terrorisme gefinancierd wordt met geld dat via btw-carrouselfraudes is verkregen. Deze specifieke vorm is volgens de staatssecretaris door tijdig en adequaat ingrijpen van de toenmalige staatssecretaris snel beëindigd. De staatssecretaris benadrukt in dat verband dat waar het gaat om eventuele signalen over terrorismefinanciering, alle betrokken overheidsdiensten dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderzoeken.

De staatssecretaris geeft aan dat het kabinet hard heeft gewerkt aan de inzet van data-analyse bij de opsporing en bestrijding van btw-carrouselfraude. Nederland heeft in het verlengde daarvan in Benelux-verband een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een IT fraude analyse instrument waarmee effectiever gebruik gemaakt kan worden van de reeds aanwezige informatie over transacties tussen lidstaten. Met deze tool kunnen fraudenetwerken sneller en completer in beeld worden gebracht.

Verder zou Nederland de discussies in de Ecofin hebben gefaciliteerd over verzoeken van andere landen om de invoering van tijdelijke antifraudemaatregelen tegen grote btw-fraude in hun land. Het zou gaan om verzoeken van enkele lidstaten om verdergaande maatregelen door te voeren, zoals een algemene verleggingsregeling voor alle binnenlandse transacties. De Europese Commissie heeft gevolg gegeven aan deze oproep door een voorstel in te dienen om het lidstaten die meer dan gemiddeld, grote btw-fraude ondervinden, mogelijk te maken een algehele verlegging van btw voor binnenlandse leveringen en diensten door te voeren.

Tot slot geeft de staatssecretaris aan dat het Nederlandse voorzitterschap het initiatief heeft genomen om experts op het terrein van douane en btw bijeen te brengen. Dit initiatief heeft geleid tot het starten van een Europese studiegroep die het fenomeen van de btw-vrijstelling bij invoer gevolgd door een intracommunautaire levering nader zal onderzoeken. Het is de bedoeling dat zowel de Douane- als de Belastingdiensten participeren in het verbeteren en fraudebestendiger maken van deze procedure.

Ministerie van Veiligheid en Justitie 10 februari 2017, Schriftelijk overleg btw-carrouselfraude

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/10/bijlage-schriftelijk-overleg-btw-carrouselfraude