Belanghebbende houdt zich bezig met de reparatie en het onderhoud van machines en schepen en is belastingplichtig voor de omzetbelasting. De vennoten van belanghebbende maken wegens gemoedsbezwaren geen gebruik van computers en internet en belanghebbende dient daarom haar aangiften omzetbelasting op papier in en stuurt deze per aangetekende post naar de Belastingdienst.

De inspecteur heeft aan belanghebbende een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd en een verzuimboete wegens niet betalen, alsmede een verzuimboete wegens niet doen van aangifte omzetbelasting.

De Rechtbank is van oordeel dat belanghebbende middels het doen van een papieren aangifte niet heeft voldaan aan haar wettelijke verplichtingen. Het standpunt van belanghebbende dat het gebruik van internet in strijd komt met de vrijheid van godsdienst slaagt niet, omdat belanghebbende het gebruik van internet kan beperken en zelfs uitsluitend kan gebruiken voor de website van de Belastingdienst.

Het beroep door belanghebbende op het gelijkheidsbeginsel faalt eveneens. Naar het oordeel van de Rechtbank is door belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat haar situatie feitelijk en rechtens gelijk is aan de situaties van particulieren en buitenlands belastingplichtigen.

Het beroep door belanghebbende op het vertrouwensbeginsel slaagt echter. De Rechtbank is van oordeel dat belanghebbende er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de papieren aangiften door de Belastingdienst zouden worden geaccepteerd. Weliswaar zijn er volgens de Rechtbank algemene brieven verstuurd aan belanghebbende waarin staat vermeld dat de papieren aangiften niet meer in behandeling zouden worden genomen, maar de Belastingdienst heeft de papieren aangiften tot en met 2013 wel geaccepteerd. Bovendien zijn enkele verzuimboeten die waren opgelegd naar aanleiding van de op papier ingediende aangiften alsnog vernietigd na de bezwaarprocedures. Naar het oordeel van de rechtbank mocht eiseres aan deze feiten en omstandigheden het gerechtvaardigde vertrouwen ontlenen dat in haar specifieke geval, in weerwil van de algemene informatie in de brieven van verweerder, de papieren aangiften toch zouden worden geaccepteerd.

De Rechtbank vernietigt derhalve de boetebeschikkingen vanwege een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel.

Rechtbank Noord-Nederland, 17 maart 2016

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2016:1570