Volgens DNB heeft het trustkantoor de wettelijke verplichtingen die voorvloeien uit artikel 23 en 27 van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) niet geleefd. Deze verplichtingen hebben betrekking op het cliëntenonderzoek dat vóór het aangaan van een zakelijke relatie verricht moeten worden. Bij 10 dienstverleningsdossiers (DVD) waren deze onderzoeken niet op orde.

Volgens DNB schoot voornamelijk het onderzoek naar het transactieprofiel van de doelvennootschap, de herkomst van het vermogen van de doelvennootschap en of de herkomst van het vermogen van de doelvennootschap uit een legitieme bron voortvloeide tekort. DNB stelt dat in de tien onderzochte DVD’s geen deugdelijk cliëntenonderzoek is verricht dat heeft geleid tot het in artikel 27 van de Wtt bedoelde resultaat. Tegelijkertijd is het trustkantoor wel een zakelijke relatie aangegaan met respectievelijk heeft zij een trustdienst verleend aan de ondernemingen uit de onderzochte DVD’s.  

Trustkantoren fungeren daarbij als poortwachters. Met de voorafgaande en doorlopende controle van hun cliënten leveren zij een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van witwassen van geld, terrorismefinanciering en handelingen die naar ongeschreven recht of in het maatschappelijk verkeer als onbetamelijk worden beschouwd. In deze verplichtingen is het trustkantoor tekortgeschoten.  

Met betrekking tot de mate waarin de overtredingen aan betrokkene kunnen worden verweten, overweegt DNB dat zij gedurende een lange periode als trustkantoor actief is geweest zonder de daarvoor geldende wet- en regelgeving in acht te nemen. Daarmee heeft het trustkantoor gedurende de overtredingsperiode geen zicht gehad op mogelijke risico’s van betrokkenheid bij witwassen en/of terrorismefinanciering. Van een professionele marktdeelnemer en vergunninghoudend trustkantoor mag worden verwacht dat zij op de hoogte is van de voor haar relevante wet- en regelgeving en deze ook naleeft. 

DNB heeft de hoogte van de boete gebaseerd op artikel 16 van het Besluit bestuurlijke boeten financiële sector (Bbbfs). Voor boetecategorie 3 geldt een basisbedrag van € 2.500.000, met een minimumbedrag van € 0 en een maximumbedrag van € 5.000.000. DNB handhaaft het basisbedrag. 

De Nederlandsche Bank 10 januari 2024 

https://www.dnb.nl/nieuws-voor-de-sector/handhavingsmaatregel-2024/boete-voor-trustkantoor-intertrust-netherlands-wegens-onvoldoende-clientenonderzoek/