Het BFT vroeg in 2023 bij 20 accountants- en notariskantoren auditrapporten op om na te gaan op welke wijze zij de auditfunctie invullen. Op dat moment bleek 60% van de geselecteerde kantoren nog geen of onvoldoende invulling gegeven aan de auditfunctie. In 2024 doet het BFT daarom opnieuw een uitvraag bij een aantal instellingen. In 2023 vroeg het BFT aan 60 administratiekantoren op welke wijze zij invulling gaven aan de opleidingsverplichting. Ook werd gevraagd op welke wijze werd vastgesteld dat de medewerkers en beleidsbepalers hebben voldaan aan de opleidingsverplichting.

In 2023 zijn in totaal 4.621 meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan bij de FIU. In 2022 was het aantal meldingen nog 3.918, dit is een stijging van bijna 18%. In 2023 deden 842 instellingen die onder het toezicht van het BFT vallen één of meerdere meldingen van ongebruikelijke transacties. Ook dit is hoger dan de 805 meldingen in het voorgaande jaar.

Daarnaast is er sprake van een verschuiving tussen de meldende instellingen. Uit de meldrapporten van de FIU blijkt dat administratiekantoren geregistreerd zijn onder de meldgroep accountants (bijvoorbeeld als het gaat om administraties) of onder de meldgroep belastingadviseurs (fiscaal advies/aangifte). Bij de accountants(kantoren) stijgt het absolute aantal meldende instellingen van 49% in 2022 naar 50% in 2023. Het aandeel van meldingen door accountants is ook fors gestegen, van 57% in 2022 naar 69% in 2023. Bij de notariskantoren en belastingadvieskantoren bleef het aantal meldende instellingen nagenoeg gelijk en laat het aantal meldingen een daling zien. Naar de reden waarom er een forse stijging is in het aantal meldingen door accountants is geen onderzoek gedaan.

In 2023 heeft het BFT een pilot gedraaid om het informele instrument van het gesprek met een ondertoezichtstaande meer toe te passen. Daarbij werden vooraf, en indien gewenst ook tijdens het gesprek, voorwaarden gesteld aan de ondertoezichtstaande. Hiermee wordt beoogd de impact van deze interventie te vergroten. In het gesprek worden bevindingen van een onderzoeksrapport besproken en wordt de gelegenheid geboden om aan te geven welke maatregelen zijn of worden genomen om geconstateerde normschendingen te herstellen dan wel in de toekomst te voorkomen. Wanneer verdere acties van de ondertoezichtstaande worden verlangd, worden duidelijke afspraken gemaakt om in een bepaalde periode te laten zien dat de voorgenomen acties ook ten uitvoer zijn gebracht. In 2023 hebben 23 van dit soort gesprekken plaatsgevonden en daarmee is het aantal gesprekken meer dan verdubbeld ten opzichte van 2022. De evaluatie van de pilot vindt in 2024 plaats. De eerste indrukken zijn positief en bemoedigend. Daarnaast heeft het BFT in 2023 verdere uitvoering gegeven aan de Wwft om bestuursrechtelijke sancties openbaar te maken. In 2023 heeft het BFT 21 maal dergelijke besluiten gepubliceerd.

 

Bureau Financieel Toezicht, Jaarverslag 2023

Te raadplegen via https://www.bureauft.nl/jaarverslag-2023/docs/BFT_jaarverslag_2023_WCAG.pdf