Bij besluit van 10 oktober 2017 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-59187.html) wijzigt de Staatssecretaris diens besluit van 6 december 2014 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0035935/2017-10-20). De betreffende wijzigingen zullen ingang vinden per 20 oktober 2017. In dit artikel worden de meest relevante onderdelen van het wijzigingsbesluit besproken.

Allereerst schept het wijzigingsbesluit de mogelijkheid dat prestaties van meerdere ondernemers voortaan op één (gezamenlijke) factuur kunnen worden opgenomen. Zodoende kunnen ondernemers per 20 oktober 2017 overeenkomen dat één van deze betrokken ondernemers de tussen deze ondernemers afzonderlijk verrichte prestaties, op één bescheid vermeldt. Dit betreffende bescheid kan echter voor de btw-doeleinden alleen als een factuur kwalificeren wanneer daarop alle gegevens zijn opgenomen, welke de afzonderlijke facturen zouden hebben bevat indien voor iedere afzonderlijke prestatie een aparte factuur zou zijn uitgereikt. De ondernemer die het zojuist omschreven bescheid uitreikt, reikt deze namens alle betrokken ondernemers uit. Deze afzonderlijke ondernemers zijn echter ieder zelfstandig verantwoordelijk voor de btw-verplichtingen voor zover die op hen van toepassing zijn.

Voorts is een wijziging aangekondigd welke ziet op de vormvereisten van een factuur. In dit kader wordt gevolg gegeven aan het feit dat de Hoge Raad inmiddels heeft uitgewezen dat alleen sprake kan zijn van een factuur indien het een bescheid betreft waarop de betaling van een bedrag wordt gevorderd en het tevens alle vereiste factuurgegevens bevat (ECU:NL:HR:2016:2664). Met betrekking tot het openbaar vervoer kwalificeert voortaan het vervoersbewijs als factuur. Aangezien dergelijke fysieke vervoersbewijzen echter met de invoering van de OV-chipkaart niet langer worden verstrekt, keurt de staatssecretaris goed dat de transactieoverzichten van reizen worden aangemerkt als vervoersbewijzen. De bedoelde transactieoverzichten dienen dan echter wel de in het besluit nader vermelde elementen te bevatten.

Vervolgens kondigt het wijzigingsbesluit een aanpassing aan inzake de behandeling van facturen welke gebreken bevatten. Onlangs heeft Europese jurisprudentie immers uitgewezen dat het recht op aftrek van btw niet mag worden geweigerd op de blote grond dat een factuur niet voldoet aan alle formele vereisten, indien daarop wel alle gegevens voorhanden zijn om te bepalen of is voldaan aan de materiele voorwaarden voor het recht op aftrek (ECLI:EU:2016:690). Inzake deze beoordeling betreffende de vraag of aan deze materiële voorwaarden is voldaan, moet tevens rekening worden gehouden met door de ondernemer verstrekte aanvullende informatie. Desalniettemin wordt de aftrek van btw alsnog geweigerd wanneer de ontvanger van een factuur redelijkerwijs moest vermoeden dat degene die de factuur uitreikte, de op diens prestatie verschuldigde btw niet zou afgedragen. Tenslotte kan de constatering dat het toestaan van aftrek zou resulteren in een miskenning van de strekking van de betreffende wettelijke bepalingen, in de weg staan aan het recht op aftrek van btw. Het bovenstaande laat echter onverlet dat het schenden van de wettelijke factuureisen kan leiden tot de oplegging van een verzuimboete ex artikel 67ca lid 1 sub e AWR.

Tenslotte voegt het wijzigingsbesluit een geheel nieuw onderdeel aan het voormalige besluit toe omtrent de behandeling van een boedelbijdrage. Een dergelijke bijdrage betreft de vergoeding die aan de faillissementscurator wordt voldaan in het kader van verrichte werkzaamheden ten aanzien van separatisten. Indien in dit kader sprake is van een rechtstreeks verband tussen de werkzaamheden verricht door de curator en de betaling door de separatist, kan het zijn dat die boedelbijdrage belast is met btw. Dit laatste is alleen dan het geval wanneer de gefailleerde als ondernemer kwalificeert voor de btw-doeleinden en de verrichte dienst niet valt te relateren aan diens privévermogen.

Ministerie van Financiën 10 oktober 2017, BLKB2017/7366.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-59187.html