Het OM, de FIOD en de fiscus willen met het Project Debet- Creditcards bevorderen dat belastingplichtigen informatie verstrekken over hun buitenlands vermogen. Binnen dit project zal ook aandacht worden besteed aan het identificeren van zogenaamde facilitators, waaronder accountants en belastingadviseurs. Dit meldt de Belastingdienst.

Het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst hebben de handen ineen geslagen om het probleem van niet-aangegeven buitenlands vermogen aan te pakken. Het doel is om gezamenlijk tot een rijksbrede en integrale aanpak van dit verschijnsel te komen. De pakkans wordt hierdoor steeds groter en zwartspaarders riskeren bij ontdekking naast het kwijtraken van een flink stuk van hun vermogen, ook strafrechtelijke vervolging.

Uitgangspunt voor het project Debet- Creditcards is een risico-analyse die is gedaan op het gebruik van buitenlandse debet/credit-cards in Nederland. Nadat de identiteit van de kaarthouder is achterhaald wordt de keuze gemaakt of de zaak bestuurlijk dan wel strafrechtelijk afgedaan wordt. In het geval van een bestuursrechtelijke afdoening zal de Belastingdienst naast een navorderingsaanslag ook een boete (tot maximaal 300%) opleggen. In het geval van een strafrechtelijke afdoening zullen de FIOD en het Openbaar Ministerie naast opsporing en vervolging het wederrechtelijk verkregen voordeel terugvorderen.

Naast het identificeren van de kaarthouders zal er binnen dit project ook aandacht worden besteed aan het identificeren van zogenaamde facilitators, waaronder notarissen, accountants, belastingadviseurs en boekhouders die actief betrokken zijn bij het opzetten van belastingconstructies, onvolledige informatie verstrekken (aan de Belastingdienst) en zich niet houden aan de bepalingen in de Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme (Wwft). Deze facilitators riskeren naast een tuchtrechtelijke klacht ook strafrechtelijke vervolging. ‘Juist aan deze beroepsgroepen, in hun rol als poortwachter kennen wij een belangrijke en zelfstandige rol toe in de bestrijding van zowel belastingfraude als witwassen,’ aldus de Belastingdienst.

http://accountantweek.nl/artikel/belastingdienst-in-project-debet-creditcards-ook-aandacht-voor-facilitators