Op 16 mei 2022 heeft de Minister van Financiën antwoord gegeven op Kamervragen over de toepassing en uitleg van de Wwft. De minister is onder meer ingegaan op de verplichting tot het uitvoeren van het cliëntenonderzoek, de definitie van politiek prominente personen en het onderzoek naar de herkomst van het vermogen. Ook komt aan de orde wat cliënten zouden kunnen doen als een Wwft-instelling te ver gaat in de uitvoering van het cliëntenonderzoek.

De Minister van Financiën benadrukt dat het te verrichten cliëntenonderzoek tot doel heeft het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering en dat dit slechts om resultaatgericht onderzoek gaat. Wwft-instellingen dienen het cliëntenonderzoek af te stemmen op het risico. Ingeval van een hoger risico en verscherpt onderzoek kan dit er toe leiden dat meer informatie dient te worden opgevraagd. Verder dient het cliëntenonderzoek ertoe om de Wwft-instelling in staat te stellen een onderzoek uit te voeren naar een bron van de middelen die worden gebruikt bij de zakelijke relatie of transactie. Hiervoor kan het nodig zijn om inzicht te krijgen in de vermogenspositie van de cliënt.

Wanneer de cliënt van mening is dat een Wwft-instelling te ver gaat in de uitvoering van het cliëntenonderzoek, kan er een klacht worden ingediend bij (het klachtloket van) de betreffende instelling. Daarnaast kan een melding worden gedaan bij de Wwft-toezichthouder die toezicht houdt op de instelling en kan tevens een klacht bij het Kifid worden ingediend. Voorts zou ook een juridische procedure kunnen worden gestart.

Een Wwft-instelling kan alleen aan de Wwft-verplichtingen voldoen indien daarvoor

persoonsgegevens van de cliënt worden verwerkt. De persoonsgegevens mogen echter niet verder worden verwerkt op een manier die niet met dit doel verenigbaar is, zoals voor commerciële doeleinden.

Banken en andere Wwft-instellingen moeten tot slot op basis van eigen onderzoek achterhalen wie de uiteindelijk belanghebbenden van hun cliënten zijn. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van informatie die door de cliënt zelf wordt aangeleverd en informatie uit openbare bronnen. Het UBO-register wijzigt dit niet, het biedt slechts een extra bron. Wwft-instellingen mogen bij het verrichten van het cliëntenonderzoek zich niet uitsluitend verlaten op het UBO-register.

Antwoorden op Kamervragen over toepassing en uitleg Wwft d.d. 16 mei 2022:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/20/antwoorden-op-kamervragen-over-toepassing-en-uitleg-wwft.