Vanaf 1 februari 2022 hanteert de AFM een nieuwe werkwijze om bepaalde zaken vereenvoudigd af te doen. Deze nieuwe werkwijze komt in de kern erop neer dat als een onderneming of een persoon bereid is een vermeende overtreding te erkennen en de boete te accepteren, de AFM het boetebedrag zal verlagen met 15%.

De nieuwe werkwijze van de AFM is beschreven in de ‘Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken AFM’. Daaruit volgt dat het initiatief voor het starten van de vereenvoudigde procedure in beginsel bij de AFM ligt. Wanneer de zaak geschikt wordt geacht voor vereenvoudigde afdoening en de betrokken partij hiermee instemt, wordt aan deze partij een concept besluit tot boeteoplegging verzonden waarin het volgende is opgenomen:

  • erkenning door de betrokken partij van de verweten overtreding(en);
  • verkorte weergave van de feiten en de beoordeling;
  • toepassing van de verlaging van de boete met 15%; en,
  • concept persbericht waarin is opgenomen dat de betrokken partij de overtreding(en) erkent en de boete accepteert.

Daarnaast wordt aan de betrokken partij een ‘verklaring vereenvoudigde afdoening’ verzonden. Hierin dient de betrokken partij het volgende te bevestigen:

  • erkenning van de in het verkorte boetebesluit beschreven overtreding en acceptatie van de daarvoor opgelegde boete;
  • dat sprake was van voldoende toegang tot het dossier en voldoende ruimte voor hoor en wederhoor; en,
  • dat de boetezaak definitief wordt afgedaan en geen bezwaar en beroep wordt ingesteld.

Indien de betrokken partij meent dat er feitelijke onjuistheden in het concept boetebesluit staan, kan zij de AFM eenmalig verzoeken om aanpassing hiervan. De AFM kan naar aanleiding hiervan de gevraagde aanpassingen doen, waarop de betrokken partij vervolgens akkoord of niet akkoord kan gaan. Bij akkoord wordt het definitieve verkorte boetebesluit aan de betrokken partij verzonden en wordt het gepubliceerd door de AFM. De zaak is afgerond als de boete is voldaan.

Als niet akkoord wordt gegaan eindigt de vereenvoudigde procedure en wordt aan de betrokken partij zo spoedig mogelijk door de AFM een regulier besluit tot boeteoplegging toegezonden, waartegen bezwaar en beroep openstaat.

AFM 18 januari 2022, ‘Procedure vereenvoudigde afhandeling boetezaken’. Te raadplegen via: https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2022/januari/vereenvoudigde-afhandeling-boete