De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben op 25 mei 2020 een samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het integriteitstoezicht op accountantsorganisaties.

In het samenwerkingsconvenant wordt als uitgangspunt aangenomen dat het BFT en de AFM zich moeten inspannen de samenwerking te versterken (artikel 3). In dat kader dienen zij op snelle en zorgvuldige wijze toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen uit te wisselen. Voor de uitwisseling van deze gegevens dienen nadere werkafspraken te worden gemaakt (artikel 5).

Uit de website van de AFM blijkt dat de informatie die uitgewisseld wordt, vooral zal gaan om het meldgedrag van accountantsorganisaties en de voor hen werkzame accountants en belastingadviseurs:

“Zo is voor de AFM belangrijk dat zij kan nagaan of een accountantsorganisatie tijdige en volledige meldingen over witwassen en terrorismefinanciering doet. Ook kan het zijn dat het BFT een overtreding constateert, die een accountantsorganisatie mogelijk niet bij de AFM heeft gemeld. Daarbij kan ook een beleidsbepaler betrokken zijn, waardoor de betrouwbaarheid van deze persoon in het geding kan raken.”

Geheimhouding

Het BFT en de AFM dienen de geheimhouding van de toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen die zij van elkaar ontvangen te waarborgen. Deze gegevens en inlichtingen mogen niet worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verstrekt. Indien een toezichthouder om toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen verzoekt, dient per geval te worden aangegeven voor welk doel deze gegevens of inlichtingen worden gevraagd.

Wetswijzing, evaluatie en looptijd

De informatie-uitwisseling tussen de AFM en het BFT is mogelijk door een wetswijziging op 1 januari 2020. Het samenwerkingsconvenant en de uitvoering daarvan wordt telkens na twee jaar, of eerder indien daartoe aanleiding bestaat, door het BFT en de AFM gezamenlijk geëvalueerd.

Samenwerkingsconvenant over de uitwisseling van toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen tussen het BFT en de AFM, staatscourant 2020, 27465.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-27465.html

https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2020/mei/samenwerking-afm-bft-accountantstoezicht

https://www.bureauft.nl/2020/05/25/beter-wwft-toezicht-op-accountants-door-samenwerking-afm-en-bft/