Volgens het OM heeft ABN AMRO jarenlang op structurele wijze de Wwft overtreden, waarbij de bank tevens schuldwitwassen wordt verweten. Met het accepteren van deze hoge transactie legt de bank verantwoording af voor de door het OM geconstateerde strafbare feiten.

Uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat ABN AMRO ernstig tekortgeschoten is in de naleving van de Wwft. Als poortwachters van het financiële systeem, dienen banken dit systeem te beschermen tegen onder andere witwassen. Zij zijn daarom verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU). ABN AMRO zou onvoldoende maatregelen hebben getroffen om langdurig misbruik van rekeningen en financiële diensten tegen te gaan. Daarom wordt de bank door het OM het overtreden van de Wwft en schuldwitwassen verweten.

Met betrekking tot de overtredingen van de Wwft constateert het OM dat het ontbrak aan klantgegevens of documenten of dat de herkomst van gegevens in klantdossiers onduidelijk was. Daarnaast heeft de bank het cliëntenonderzoek in verschillende Business Lines niet naar behoren uitgevoerd, waarbij op onjuiste wijze risicoclassificaties zijn toegekend aan klanten en de bank structureel met onvoldoende diepgang cliëntenonderzoek uitvoerde. Ook is het verwachte gebruik van cash geld onvoldoende meegenomen bij het maken van risicoanalyses, terwijl dit een hoog integriteitsrisico met zich brengt. Dergelijke vaststellingen van risicoprofielen en -classificaties dienen banken niet slechts eenmaal, maar op periodieke wijze te beoordelen. Bijzondere ontwikkelingen of gebeurtenissen kunnen daarbij tot een herbeoordeling leiden, wat ABN AMRO heeft nagelaten te doen. Ook is de bank tekortgeschoten in het afhandelen van alerts die door haar transactiemonitoringsysteem werden gegenereerd, waardoor van bepaalde alerts te laat een melding werd gedaan. Voorts vertoonde ook het exit-proces tekortkomingen, waardoor soms niet of niet tijdig bankrelaties zijn opgezegd.

De verwijtbaarheid van de bank voor schuldwitwassen vloeit volgens het OM voort uit het feit dat de bank redelijkerwijs had moeten vermoeden dat bepaalde geldstromen die via bankrekeningen van klanten liepen, afkomstig waren uit misdrijf. ABN AMRO heeft vervolgens meerdere keren niet adequaat gehandeld naar aanleiding van verschillende witwassignalen.

De transactie van € 480 miljoen bestaat uit een geldboete van € 300 miljoen en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van € 180 miljoen. Bij de vaststelling van het boetebedrag heeft het OM onder andere de ernst, omvang en de duur van de feiten en het feit dat de bank medewerking heeft verleend bij het strafrechtelijk onderzoek in aanmerking genomen. Met het oog op de toekomst heeft de bank verder een herstelplan ontwikkeld en dient zij structureel de effectieve uitoefening van haar rol als poortwachter te waarborgen. Tot slot wordt met deze transactie de strafzaak tegen de rechtspersoon in zijn geheel geschikt, maar loopt tegen drie leden van de voormalige Raad van Bestuur momenteel nog een apart strafrechtelijk onderzoek.

https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/04/19/abn-amro-betaalt-480-miljoen-euro-vanwege-ernstige-tekortkomingen-bij-het-bestrijden-van-witwassen