De minister van Veiligheid en Justitie antwoordt op Kamervragen over de samenwerking tussen het OM en de Belastingdienst in ontnemingszaken.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking herziet het College van procureurs-generaal momenteel de Aanwijzing en Instructie afpakken. Bij die herziening worden voorts nadere regels gegeven voor afstemming met de Belastingdienst. Tevens zal het – per 1 juli 2015 ingevoerde – AAFD-protocol naar aanleiding van de aanbevelingen worden verduidelijkt en, waar nodig, aangepast.

Het AAFD-protocol ziet mede op de afstemming tussen het OM en de Belastingdienst in het kader van samenloop tussen het bestuurlijke en strafrechtelijke traject, alsmede over het samengaan van voordeelsontneming en het heffen en innen van belastingen. De werkafspraken over afstemming tussen de Belastingdienst en het OM worden volgens de minister periodiek aangepast.

Volgens de minister is het AAFD-protocol geen wassen neus en is het een instrument om in afstemming tussen de Belastingdienst, de FIOD en het OM fiscale fraudezaken te selecteren voor strafrechtelijke afdoening. Ook ten aanzien van ontneming vindt in dit overleg afstemming tussen de betrokkenen plaats, aldus de minister.

De minister geeft tot slot aan dat hij de Kamer per brief zal informeren over de aanpak van fraude en over de resultaten van het strafrechtelijk afpakken van crimineel vermogen en over het bestuurlijk en fiscaal terugvorderen bij fraude. Hij zal daarbij ook ingaan op de samenwerking tussen het OM en de Belastingdienst.

Ministerie van Veiligheid en Justitie 8 april 2016, nr. 738574

Antwoorden kamervragen over samenwerking OM en Belastingdienst in ontnemingskwesties