Op diverse data is geconstateerd dat gebruik is gemaakt van de autosnelweg met een drietal vrachtwagens, waarvan de verschuldigde BZM niet op aangifte is voldaan. De inspecteur heeft daarom aan belanghebbende 39 naheffingsaanslagen BZM met verzuimboetes opgelegd van € 246 per beschikking.

Belanghebbende maakte gebruik van jaarvignetten voor de betreffende vrachtwagens. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat zij niet opzettelijk heeft gehandeld. De aanvraag van de jaarvignetten werd verzorgd door een derde. Door een fout van dit bedrijf is belanghebbende er niet aan herinnerd dat de jaarvignetten zouden verlopen. Een personeelslid van belanghebbende, dat belast was met de controle van de verlenging, had geen signaleringssysteem opgesteld. De nageheven belasting bedraagt in totaal € 312 en de verzuimboeten bedragen in totaal € 9.594. In het verleden zijn eerder naheffingsaanslagen met verzuimboeten opgelegd aan belanghebbende.

Naar het oordeel van het Hof is belanghebbende verantwoordelijk voor de gedragingen die hebben geleid tot de gemaakte fouten. De gedragingen zijn aan te merken als gedragingen van belanghebbende. Feiten die aan toerekening van fouten aan belanghebbende in de weg staan, zijn gesteld noch aannemelijk gemaakt door belanghebbende. De omstandigheid dat er opnieuw – na drie eerdere reeksen van naheffingsaanslagen en verzuimboeten – naheffingsaanslagen en verzuimboeten zijn opgelegd, duidt er op dat belanghebbende, die als transportondernemer bekend mag worden verondersteld met het systeem van heffen van BZM, niet de van haar in redelijkheid te vergen zorg heeft betracht om de verweten feiten, op grond waarvan opnieuw te weinig belasting is geheven, te voorkomen.

Voorts is het Hof van oordeel dat belanghebbende niet in aanmerking komt voor de van de zijde van de inspecteur bestaande in beleid vervatte matiging van de verzuimboeten, omdat eerder naheffingsaanslagen en verzuimboeten zijn opgelegd. Ook acht het Hof geen andere omstandigheden aanwezig om de boeten te matigen. Het Hof is van oordeel dat een boete van € 246 per beschikking passend en geboden is.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12 januari 2016

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:87