De inspecteur legt belastingaanslagen en boetebeschikkingen op. De ontvanger is verantwoordelijk voor de invordering van deze (belasting)schulden. Hij kan dit zelfs al doen terwijl er nog een bezwaar- of beroepsprocedure aanhangig is. Het instellen daarvan heeft dus geen schorsende werking.

Vaak wordt uitstel van betaling verleend zolang een aanslag of een boetebeschikking nog niet onherroepelijk vaststaat, maar steeds vaker niet, of slechts onder de voorwaarde van het stellen van zekerheid. Een reactie op een dergelijke afwijzende of voorwaardelijke uitstelbeschikking vraagt om een gedegen afweging. Daarbij is ook van belang te anticiperen op mogelijke vervolgacties van de ontvanger. Hij beschikt namelijk over een uitgebreid palet aan bevoegdheden en middelen die hij kan inzetten. Een correcte en tijdige communicatie met de ontvanger kan vaak voorkomen dat deze maatregelen met disproportionele gevolgen u treffen. De advocaten van De Bont Advocaten hebben hier ruime ervaring mee.

De ontvanger kan op grond van de Invorderingswet ook anderen dan de belastingschuldige aansprakelijk stellen voor openstaande belastingschulden. De bekendste is de bestuurdersaansprakelijkheid. Daarbij speelt – nog voor de aansprakelijkstelling – de melding van betalingsonmacht een cruciale rol vanwege de gevolgen voor de bewijspositie. Weten wanneer, en hoe en wat je moet melden, maakt vaak het verschil tussen wel of niet aansprakelijk gesteld worden.

Andere veel voorkomende aansprakelijkheden zijn de keten- en inlenersaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van de vervreemder van een aanmerkelijk belang voor de vennootschapsbelasting van de B.V., of de aansprakelijkheid van de met een zetelverplaatsing belast persoon.

Wanneer de ontvanger een derde aansprakelijk stelt, staat tegen die beschikking bezwaar en beroep open. Het voeren van een dergelijke procedure vraagt om specifieke kennis van het fiscale (aansprakelijkheids)recht en het fiscale procesrecht. Veel hangt ook af van de bewijsvoering en de daarbij gevolgde strategie. De advocaten van De Bont Advocaten hebben ruime ervaring en expertise in het voeren van dergelijke procedures.

De ontvanger kan ook zonder tussenkomst van de civiele rechter beslag leggen, het enige dat hij daarvoor hoeft te doen is het uitvaardigen van een dwangbevel. Tegen het leggen van een dergelijk beslag en een voorgenomen executie kan worden opgekomen bij de civiele rechter. De advocaten van De Bont Advocaten beschikken over de kennis en ervaring voor het instellen van deze procedures.