In de Nederlandse fiscale wetgeving was voor belastingplichtigen die in het verleden bewust onjuiste aangiften hebben gedaan, de mogelijkheid gecreëerd terug te komen op deze eerdere onjuistheden. Op grond van deze zogenoemde ‘inkeerregeling’ konden fouten worden hersteld zonder dat een strafzaak voor fiscale fraude volgde. Wel diende de verschuldigde belasting alsnog te worden voldaan, vermeerderd met belastingrente. De wettelijke inkeerregeling is steeds meer uitgekleed. Het is op dit moment niet meer mogelijk boeteloos in te keren van niet opgegeven inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) of buitenlandse inkomens- of vermogensbestanddelen (box 3). Het is voor box 1-inkomen nog slechts mogelijk boeteloos terug te komen op de aangiften ingediend in de afgelopen twee jaren. Voor de overige jaren is inkeren een strafverminderende omstandigheid. Uiteraard dient in elke situatie waarin alsnog opgave wordt gedaan bij de Belastingdienst van eerdere onvolkomenheden te worden bezien welke boete passend en geboden zou zijn.

Inkeren moet volgens de wettelijke bepalingen vóórdat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal worden. Oftewel, als de FIOD op de stoep staat, de fiscus een vragenbrief heeft verzonden of telefonisch contact heeft gezocht dan wel er een controle is aangekondigd, is het zeker te laat.

In dit kader is van belang dat veel landen automatisch bankinformatie met Nederland uitwisselen. Belangrijker is dat buitenlandse banken afscheid willen nemen van hun cliënten die de banktegoeden niet hebben opgegeven. Zij eisen bewijs dat het vermogen in de belastingaangiften in Nederland worden opgegeven.

Tenslotte, belastingadviseurs en accountants hebben een meldingsplicht. Advocaten kunnen zich ten aanzien van een gesprek over nog niet eerder opgegeven inkomens- en/of vermogensbestanddelen op het verschoningsrecht beroepen en kennen een dergelijke meldplicht niet.

De Bont Advocaten heeft in het recente verleden vele belastingplichtigen bijgestaan in inkeerprocedures alsook in procedures waarin het moment van de ‘inkeer’ alsook vervolgens de hoogte van de boete aan de orde was.