Een inspecteur dient onbevangen te zijn; van de Belastingdienst mag worden verwacht dat de feiten zuiver worden vastgesteld en het recht objectief wordt toegepast. De praktijk wijst uit dat dit niet in alle gevallen gebeurt. Met name bij de bestrijding van agressievere belastingstructuren worden feiten geselecteerd en gepresenteerd teneinde een zo hoog mogelijke belastingopbrengst te genereren. Het formele belastingrecht wordt daarbij als een middel gebruikt. Veelal wordt het belang van de formele regels onderschat en creëert de inspecteur een voorsprongpositie. Slechts door vanaf het begin af aan niet slechts op de inhoud te focussen, maar ook een strategie uit te stippelen waarin de formele spelregels in de gaten worden gehouden en de naleving daarvan door de inspecteur af te dwingen, kan een optimaal eindresultaat worden gewaarborgd.

Onze werkzaamheden op het fiscale gebied zien allereerst op controleonderzoeken, waarbij de Belastingdienst vragen stelt en informatie inwint over een bepaalde belastingplichtige. Wij verlenen bijstand bij dergelijke onderzoeken, waarbij vragenbrieven een rol kunnen spelen, maar waarbij ook sprake kan zijn van onderzoeken op het bedrijf van de belastingplichtige of bij derden. Uit deze onderzoeken vloeit niet zelden een geschil voort, hetgeen in eerste instantie tot het opleggen van een informatiebeschikking kan leiden omdat de inspecteur meent dat niet alle vragen zijn beantwoord en niet alle gewenste informatie is verstrekt, maar uiteindelijk ook kan uitmonden in naheffings- en/of navorderingsaanslagen eventueel met boeten.

Mocht u in het kader van de bepaling van uw rechtspositie uw fiscale situatie of uw fiscale (rechts)vragen eens aan ons willen voorleggen, dan kunnen wij als in het fiscale recht gespecialiseerde advocaten u daaromtrent informeren en bijstaan. Wij benadrukken dat wij géén fiscale advieswerkzaamheden verrichten.

In fiscalibus kan na een bezwaarprocedure bij de Belastingdienst, beroep worden ingediend bij de Rechtbank, hoger beroep bij de Gerechtshoven en uiteindelijk in cassatie worden gegaan bij de Hoge Raad. De advocaten van ons kantoor kunnen u in elke fase van een dergelijk fiscaal geschil van raad en bijstand voorzien.